Statut PL

STATUT FUNDACJI „River//Cities Platform”

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja „River//Cities Platform” zwana w dalszej części statutu Fundacją ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w dniu 25.10.2010 roku Repertorium A NR 10320/2010 przez Notariusza Monikę Kędzierską w kancelarii notarialnej Piotr Soroka, Monika Kędzierska, Piotr Skoworodko, Igor Soroka Notariusze – Spółka Cywilna w Warszawie, działa na podstawie prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991 roku Nr 46, poz. 203
z późn.zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja „River//Cities Platform” może prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 3

 

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja działa na zasadzie non profit.
 3. Czas trwania Fundacji jest nie oznaczony.

§ 4

Organem nadzorującym Fundację jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 5

 1.  Siedzibą Fundacji jest Gdańsk.
 2.  Fundacja może tworzyć oddziały i biura, w kraju i za granicą.

§ 6

Dla właściwego realizowania celów Fundacja może działać w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi, instytucjami państwowymi, szkołami wyższymi, jednostkami samorządowymi, instytucjami kulturalnymi i innymi instytucjami działajacymi na rzecz rozwoju rzek i terenów nadwodnych (waterfront) w miastach, w obszarach sztuki, kultury, edukacji, ochrony środowiska, architektury, rozwoju przestrzennego, transportu i turystyki kulturalnej.

§ 7

Dla właściwego realizowania celów, Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji.
Decyzję przystąpienia do i wystąpienia z tych organizacji podejmuje Zarząd.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 8

Celami Fundacji są:

 1. Propagowanie zrównoważonego rozwoju wód i terenów nadwodnych (waterfront) w kontekście kulturowym, edukacyjnym, społecznym i ekonomicznym oraz działania na rzecz wzrostu znaczenia tych terenów w życiu miast;
 2. Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie badań terenów nadwodnych (waterfront);
 3. Rozwijanie współpracy międzysektorialnej pomiędzy m.in. sztuką, kulturą, turystyką, edukacją, nauką, planowaniem przestrzennym, ochroną środowiską, transportem
 4. Działania na rzecz zwiększenia zaangażowania społecznego w rewitalizację terenów nadwodnych (waterfront);
 5. Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie twórczości artystycznej oraz działalności edukacyjnej które przyczyniają się do realizacji misji Fundacji;
 6. Rozpowszechnianie wyników działań Fundacji, wymiana doświadczeń, wiedzy i umiejętności w przedmiocie rozwoju terenów nadwodnych (waterfront).

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Inicjowanie, organizowanie, finansowanie i promowanie:
a/ imprez artystycznych w kraju i za granicą;
b/ konferencji, seminariów, warsztatów, kursów, szkoleń, spotkań tematycznych, wystaw, pokazów,
odczytów, dyskusji, sympozjów, praktyk, stażów itp.;
c/ działalności informacyjnej i wydawniczej;
d/ twórczości artystycznej we wszelkich jej postaciach;
e/ produkcji, promocji i dystrybucji filmowej;
2. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej;
3. Recenzowanie i opiniowanie tematów zwiazanych z celami Fundacji;
4. Współdziałanie z odpowiednimi władzami i instytucjami w dziedzinie działalności kulturalnej, naukowobadawczej
i edukacyjnej;
5. Redagowanie i kierowanie pracami portalu internetowego www.river-cities.net;
6. Krajową i zagraniczną współpracę i wymianę doświadczeń z organizacjami pozarządowymi, instytucjami
państwowymi, szkołami wyższymi, jednostkami samorządowymi, instytucjami kulturalnymi i innymi
instytucjami, organizacjami oraz osobami fizycznymi działajacymi w zakresie objetym celami Fundacji;​​​​​​​

§ 10

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób
fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§ 11

Fundacja prowadzi swoją działalność na zasadzie neutralnosci w kwestiach polityczno-światopogladowych.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK FUNDACJI

§ 12

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 2.000 (dwa tysiące złotych) oraz środki
pieniężne i majątek ruchomy nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§13

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§14

Przychody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1.  Darowizn, spadków, zapisów.
 2.  Subwencji i dotacji osób prawnych.
 3.  Przychodów ze zbiórek i imprez publicznych.
 4. Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego.
 5. Odsetek bankowych.
 6. Innego wsparcia majatkowego poczynionego na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby prawne i fizyczne.

§15

Przychody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich
celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§16

Cele Fundacji sa finansowane z jej majątku oraz dochodów.

§17

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Rok obrachunkowy kończy się 31 grudnia każdego roku.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI

§ 18

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

§ 19

 1. Zarząd Fundacji składa się z sześciu do jedenastu członków.
 2. Kadencja Zarządu Fundacji trwa dwa lata, przy czym można zasiadać w Zarządzie wiecej niż jedną kadencję.
 3. Ustępujący Zarząd powołuje nowy Zarząd na następną kadencję.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą zakończenia kadencji lub odwołania.
 5. Do celów organizacji swojej pracy Zarząd wybiera spośród siebie Przewodniczącego Zarządu.

§ 20

Zarząd w szczególności:
a) kieruje bieżacą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz,
b) sprawuje zarząd nad majatkiem Fundacji oraz odpowiada za realizację jej celów statutowych i wyniki
działalności finansowo–gospodarczej,
c) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy oraz inne formy wsparcia majatkowego na rzecz
Fundacji dokonanych przez krajowe lub zagraniczne osoby prawne i fizyczne,
d) ustala strukturę organizacyjną Fundacji, powołuje i odwołuje pełnomocników Fundacji oraz zatrudnia
osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,
e) ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody
dla pracowników Fundacji,
f) sporządza okresowe sprawozdania z działalności Fundacji i roczne sprawozdania finansowe,
g) tworzy i likwiduje jednostki organizacyjne Fundacji oraz nadaje im regulaminy organizacyjne.
h) podejmuje decyzje w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji.

§ 21

Zarząd może powołać jako swoje ciała doradcze Radę Naukową i Radę Fundacji.

§ 22

 1.  Zarząd pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały podejmowane są zwykłą wiekszościa głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu.
 3. W przypadku równej liczby głosów o wyniku głosowania decyduje głos przewodniczącego posiedzenia Zarządu.
 4. W sprawach pilnych uchwały Zarządu mogą być podjęte bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnych uzgodnień. Dla ważności uchwał podjętych w drodze pisemnych uzgodnień niezbędne jest uprzednie powiadomienie wszystkich członków Zarządu o treści uchwały, która ma być podjęta w drodze pisemnych uzgodnień. Uchwały Zarządu w drodze pisemnych uzgodnień zapadają na zasadach określonych w ustępach 2 i 3.
 5. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jeden członek Zarządu.

§ 23

 1. Członkowie Zarządu wykonują swoją pracę bezpłatnie.
 2. W wyjątkowych wypadkach Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za prace nie związane z działalnością Zarządu.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 24

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

§ 25

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 26

Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach na warunkach określonych przez zainteresowane strony.

§ 27

Fundacja może ulec likwidacji w razie braku możliwości realizacji celów, dla jakich została powołana lub w razie wyczerpania jej środków finansowych oraz majątku.

§ 28

 1. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd.
 2. Likwidację prowadzi wyznaczony przez Zarząd Fundacji likwidator, któremu przysługują prawa i obowiązki Zarządu Fundacji.

§ 29

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści
Art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada podstawowym celom
Fundacji. Właściwe instytucje wskaże Zarząd Fundacji.